Regulamin zakupów i korzystania ze strony DECOLAB24.pl


I Uwagi ogólne
II Definicje
III Rejestracja i zasady dostępu Klientów do zasobów Sklepu internetowego
IV Przyjmowanie i realizacja zamówień
V Zmiany w zamówieniach
VI Ceny towarów
VII Czas realizacji zamówienia
VIII Formy płatności i nadpłaty
IX Reklamacje
X Prawo odstąpienia od umowy
XI Dane osobowe
XII Zmiana regulaminu
XIII Postanowienia końcowe

I. Uwagi ogólne:
1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.decolab24.pl prowadzony jest przez Łukasza Witesa zam. ul.Lubuska 58/32, 53-514 Wrocław, wpisanego do rejestru przedsiębiorców pod nazwą DC GROUP prowadzony przez Prezydenta Miasta Wrocław pod numerem nr 218100, NIP: 644-313-14-54, REGON: 021547802
2. Niniejszy Regulamin określa zasady, stanowiące prawne podstawy korzystania, sprzedaży i funkcjonowania serwisu internetowego Decolab24.pl. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Klientów Sklepu Internetowego, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Właściciela Sklepu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep internetowy. Poprzez fakt korzystania ze Sklepu internetowego Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

II. Definicje:
1. Regulamin - niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Klientów oraz Właściciela Sklepu,
2. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.decolab.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która po akceptacji Regulaminu dokona zakupów w Sklepie. Klientem może być również osoba niepełnoletnia oraz nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Zakupy w Naszym serwisie można dokonywać wyłącznie po zalogowaniu.
4. Magazyn - punkt przygotowywania oraz wydawania towaru firmom kurierskim bądź Klientom przy ustalonym wcześniej odbiorze osobistym.
5. Konto - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień.
6. Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;
7. Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Pay - Pal lub innych systemów płatności on-line;
8. Punkt Odbioru Decolab24.pl - punkt prowadzony przez Decolab24.pl, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep internetowy; ul. Katowica 18 A, 41-500 Chorzów.

III. Rejestracja i zasady dostępu Klientów do zasobów Sklepu internetowego
1. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna.
2. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych z włączona obsługą plików "cookies").
3. Do tego, aby założyć Konto i być Klientem Sklepu oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w ust. 2 powyżej oraz posiadanie dowolnej, aktywnej skrzynki e-mail. W celu dokonania rejestracji Administrator Serwisu przesyła informację na podany przez Klienta adres e- mail.
4. Klient ma prawo do posiadania wyłącznie jednego Konta w Sklepie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom.
5. Zastosowanie plików "cookies" ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Klienta w Sklepie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Sklepu poprzez podanie nazwy i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję „wyloguj” dostępną w Sklepie. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego samodzielnie przez Klienta, Konto Klienta w Sklepie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera z którego dokonano zalogowania do Sklepu i osoby zasiadająca przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania ze Sklepu tak jak zalogowany Klient, a więc będą miały dostęp do wszystkich danych takiego Klienta oraz jego korespondencji. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać komputera ze stanem zalogowania dostępnego dla innych osób, gdyż daje to tym osobom możliwość przeglądania i korzystania ze Sklepu tak, jakby to robił zalogowany Klient.

IV. Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na
temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.decolab24.pl.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.decolab24.pl. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
4. W zamówieniu Klient dokonuje:
4.1.1. Wyboru zamawianych towarów,
4.1.2. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy, dane należy umieścić w polu „uwagi do zamówienia”),
4.1.3. wyboru sposobu płatności.
5. W przypadku zamówień składanych po raz pierwszy lub z nowoutworzonego Konta Klienta, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia i Sklep rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta. W przypadku wątpliwości Sklepu co do wiarygodności osoby zamawiającej towar, Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowej telefonicznej weryfikacji Klienta lub odmowy realizacji zamówienia za pobraniem. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
6. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych zgodnie z procedurą opisaną w dziale VIII „Formy płatności i nadpłaty”
7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
8. Przy zamówieniach towaru na specjalne zamówienie klienta, wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości produktów. Jeśli klient w czasie realizacji zamówienia zrezygnuję z zakupu, zadatek przepada na rzecz sprzedawcy.
9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

V. Zmiany w zamówieniach
1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@decolab24.pl, lub telefonicznie pod numerami: (32) 728 15 80 ; +48 731 002 369. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.
3. Modyfikację w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.


VI. Ceny towarów
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Koszty dostawy zostaną dodane do ceny towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

VII. Czas realizacji zamówienia
1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówionych towarów ze Sklepu do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. do czasu najdłuższego z podanych
2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub do Punktu Odbioru Decolab24.pl., w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.
3. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:
4. Sposoby i czas dostawy w Polsce:
4.1. Poczta Polska, przewidywany czas dostawy:
4.1.1.1. Przesyłka priorytetowa 2 dni robocze,
4.1.1.2. Przesyłka ekonomiczna 3-5 dni roboczych
Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych
4.2. Firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy.
4.3. Odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Decolab24.pl., przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy, godziny odbioru osobistego Klient zobowiązany jest ustalić z Biurem Obsługi Klienta Decolab24.pl
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.
5. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej:
5.1. Poczta Polska: przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 10 dni roboczych,
5.2. Firma kurierska: przewidywany czas dostawy 2-5 dni roboczych
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.
6. Sposoby i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy poza Unię Europejską:
6.1. Poczta Polska:
6.1.1.1. Przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 2-6 tygodni.
6.1.1.2. Przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 1-2 tygodnie.
6.1.1.3. Przesyłka kurierska POCZTEX, przewidywany czas dostawy 2-4 dni robocze.
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez Pocztę Polską
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.


VIII. Formy płatności i nadpłaty
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
1.1. Płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej.
1.2. Przelew elektroniczny, bankowy. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie przelewem bankowym lub poprzez system płatności PayU (należność jest pobierana w chwili potwierdzenia transakcji przez PayU).
3. Klient może skorzystać z bonu promocyjnego lub zakupowego otrzymanego od Sklepu lub od innego Podmiotu, który dokona zakupu bonów dla swoich Klientów.
4. W przypadku wybranych produktów oraz zamówień dokonywanych poza terytorium Polski, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Ponadto, Sklep zastrzega sobie możliwość indywidualnego określenia kosztów przesyłki, po uprzednim kontakcie Klienta z Biurem Obsługi Klienta.
5. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat:
5.1. Jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (słownie: pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową wysłanego z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie jako nazwa konta Klienta (tzw. login). Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
5.2. Jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1 (jeden) zł i jest mniejsza lub równa 5 (pięć) zł kwoty te mogą być wykorzystane przez Klienta na zakupy w Sklepie.
5.3. Jeżeli nadpłata wynosi mniej lub równa jest 1 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty. W każdym przypadku powstania nadpłaty Klient może otrzymać zwrot gotówki w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu z Biurem Obsługi Klienta. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

IX. Reklamacje
1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie, nie są produkowane przez Sklep. Towary są reprodukcjami, posiadają różnicę w wymiarach oraz w kształcie powstałymi w wyniku inspiracji cudzymi dziełami. Sklep nie odpowiada za przedstawianie ich jako przypadkowo, podobne produkty chronione prawami autorskimi.
2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
3.1. Wad fabrycznych,
3.2. Uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
3.3. Niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
W takim przypadku Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się ze sklepem. Jeżeli decyzja nie stanowi inaczej należy odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adresem magazynu: Decolab; ul. Katowicka 18 A, 41-500 Chorzów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową z wypełnionym formularzem reklamacyjnym wraz z niezbędnymi załącznikami wymienionymi w formularzu. Formularz reklamacyjny do pobrania tu "FORMULARZ REKLAMACYJNY" - PDF Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.
4. Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu.
5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem lub otrzymaniu drogą mailową pełnej dokumentacji wraz z fotografiami przedstawiającymi reklamowany towar. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
7. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

X. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 ze zm. ) Klient, który jest konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru. W decolab24 klient, który jest konsumentem ma 30 dni na dokonanie zwrotu.
2. Stosowne oświadczenie można przesłać mailowo na adres sklep@decolab24.pl, listownie na adres MAGAZYNU: Decolab, ul. Rudna 14 (budynek A, II piętro), 41-200 Sosnowiec lub telefonicznie w terminie 30 (trzydziestu) dni, od daty odebrania zamówionych produktów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest dostępne tu „FORMULARZ ZWROTU” - PDF
3. Zwrot produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą oraz z wypełnionym „formularzem zwrotu” na adres MAGAZYNU: Decolab, ul. Katowicka 18 A, 41-500 Chorzów. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne.
4. Sklep gwarantuje zwrot, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, kwoty równej cenie zakupu wraz z kosztami dostawy. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zgodnie z zasadami zwrotu nadpłat opisanymi w Dziale „Formy płatności i nadpłaty". Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru do sklepu nie podlega zwrotowi.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

XI. Dane osobowe 

1. Klient przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania ze Sklepu konieczne jest podanie do wiadomości osobistego adresu e- mail (adresu elektronicznego).
2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie w celu realizacji umowy oraz wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych, o których mowa w ust. 1, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., przyjmując do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do tych danych, a także ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Sklep zastrzega sobie również prawo do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, administracyjnych i statystycznych. W sytuacji świadczenia w przyszłości przez Sklep usług związanych z zakresem sprzedaży Sklepu Klient wyraża także zgodę na przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, skierowanej do Klienta informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”
4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

XII. Zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronach Sklepu.
2. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Sklep, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach strony internetowej Sklepu wraz z informacją o ich dokonaniu.
3. Po ukazaniu się na stronie głównej Sklepu, lub w innych miejscach do tego przeznaczonych na stronach Sklepu, informacji o zmianach w Regulaminie, Klient powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Sklepu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Klienta.
4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Klient powinien powstrzymać się od zalogowania na stronie internetowej Sklepu.
5. Jeżeli którykolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub nieobowiązujące, wówczas pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.


XIII. Postanowienia końcowe
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Łukaszem Witesem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą DC GROUP Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
5. W przypadku Klientów niebędących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu X niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22-12-2014.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.decolab24.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


Accept

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.